Płacenie mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie nie należy do przyjemności, każdy kierowca powinien wiedzieć, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu nie jest rzeczą łatwą w mieście, ale nie zwalnia to z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

STRAŻ MIEJSKA na podstawie przeprowadzonych analiz podczas podejmowanych interwencji stwierdza że większość kierowców nie uaktualnia swojej wiedzy w zakresie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Poniżej wskazujemy miejsca i przedstawiamy opis najczęściej popełnianych wykroczeń na ulicach miasta wynikających z niewiedzy kierowców po których przeczytaniu, można uniknąć mandatu.

STREFA ZAMIESZKANIA

 d-40  d-41

D – 40

strefa zamieszkania

D – 41

koniec strefy zamieszkania

Wymienione znaki zostały ustawione na ulicy Plac Zwycięstwa oraz na odcinku ulicy Mickiewicza skrzyżowanie z ulicą Kościuszki. Chcących zaparkować pojazd w tej strefie informujemy, że postój jest tam dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych np. zatokach postojowych, miejscach oznakowanych znakiem D-18 „parking"

 d-18

D – 18

parking

Ponadto szczególne zasady ruchu drogowego w tej strefie to między innymi;

  • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

Niestosowanie się do tego przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art. 97 KW i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wysokości 100,00 zł. oraz 1 pkt karny. Również parkowanie tuż za znakiem na tzw. dostawkę, stanowi o niezastosowaniu się do w/w postanowień.

Miejsca gdzie można spodziewać się mandatu to ulica Plac Zwycięstwa.

ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ, ZAKAZ POSTOJU

 b-36  b-35

B – 36

zakaz zatrzymywania się

B – 35

zakaz postoju

Niestosowanie się do znaków „B-36 i B-35", jest najczęstszą przyczyną otrzymania mandatu karnego od strażnika w Busku -Zdroju.

Do 2002 roku, jeśli był postawiony znak bez adnotacji „ dotyczy chodnika" to parkowanie na chodniku było dozwolone. Od 2002 roku na chodniku wolno parkować tylko wówczas, jeśli pod znakiem jest adnotacja „nie dotyczy chodnika".

Należy pamiętać o przepisie określającym pozostawienie minimum 1,5 m przejścia dla pieszych na chodniku i dalszym zapisie, że jeśli ta szerokość jest nie wystarczająca i zaparkowany pojazd utrudnia ruch pieszych to parkowanie jest zabronione !!! A tej części przepisu większość kierowców nie pamięta.

Niezastosowanie się do tych znaków i przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art 92 lub 97 KW i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora w wysokości 100,00 zł. oraz 1pkt karny.

Należy też pamiętać, że jeżeli pod znakiem znajduje się tabliczka T-24 ( tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela ).

 t-24

T – 24

Oznacza to, że pojazd zostanie odholowany na parking strzeżony. Tej przykrości kierowcy w Busku-Zdroju mogą doświadczyć na ul. Uchnasta obok dyskontu Biedronka, na ul. 1-go Maja i ul. Rzewuskiego.

Pamiętajmy – strażnicy interweniują wyłącznie w przypadkach łamania przez kierowców obowiązującego prawa !!!. Przestrzegajmy przepisów prawa o ruchu drogowym pozwoli to strażnikom na możliwości wykazania się w innych obszarach związanych z ochroną porządku publicznego.