Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje Minister Zdrowia i Wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych, odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

Pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego może skorzystać z następujących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

 • Szpitala uzdrowiskowego;
 • Sanatorium uzdrowiskowego;
 • Sanatorium, szpitala uzdrowiskowego dla dzieci;
 • Zakładu przyrodoleczniczego;
 • Sanatorium, szpitala w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • Przychodni uzdrowiskowej.

Rodzaje świadczeń i usług leczniczych udzielanych przez sanatoria i szpitale uzdrowiskowe można podzielić na:

 • formy stacjonarne,
 • formy ambulatoryjne.

Wyróżniamy następujące zakresy leczenia:

 1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
 3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
 4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
 5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
 6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
 7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
 8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi dla leczenia:

 • w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ);
 • w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
 • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni;
 • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
 • ambulatoryjnego - do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

 • dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ);
 • dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego do 18 dni zabiegowych.

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenia uzdrowiskowego – określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 14). W sytuacjach niejednoznacznych, lekarz wystawiający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może zwrócić się do lekarza specjalisty w celu uzyskania opinii dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, po czym rozpatrzyć dany przypadek indywidualnie.

Od 1 października 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2013 poz. 931) obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Rozporządzenie stanowi, że:

„Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym".

Wszyscy pacjenci mają również możliwość skorzystania z formy leczenia uzdrowiskowego pełnopłatnego.

Szczegółowe informacje dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego znaleźć można na stronach internetowych oddziałów NFZ i Ministerstwa Zdrowia.


Źródła:
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.