Od decyzji pacjenta, z jakiej formy leczenia uzdrowiskowego chce skorzystać zależą dalsze kroki jego postępowania. W przypadku pobytu pełnopłatnego wystarczy wybrać ofertę, termin i dokonać rezerwacji. Jeśli jednak chcemy skorzystać z opcji bezpłatnej albo odpłatnej jedynie częściowo należy pamiętać o kilku dodatkowych krokach:

  • Po pierwsze - wizyta lekarska w gabinecie posiadającym umowę z NFZ, w czasie której lekarz wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacje uzdrowiskową, które następnie przesyła do właściwego oddziału Funduszu.
  • Po drugie – akceptacja lub odrzucenie wniosku przez NFZ – Fundusz ma na jego rozpatrzenie 30 dni a o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data jego wpływu. Termin ten może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni. O przyznaniu lub odmowie przyznania sanatorium Wojewódzki Odział NFZ informuje pisemnie podając przyczyny.
  • Po trzecie – potwierdzenie akceptacji oraz wskazanie przez fundusz miejsca i terminu leczenia uzdrowiskowego. Doręczając skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, oddział wojewódzki NFZ informuje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium, w tym, jeżeli dotyczy, o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna.

W przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego wynosi nie więcej niż raz na 18 miesięcy. Okres oczekiwania nie jest jednolity dla wojewódzkich oddziałów NFZ i zależy od ilości pacjentów, którzy w danym oddziale NFZ złożyli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i oczekują na jego realizację.

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenie uzdrowiskowego. Zarówno wskazania i jak i przeciwwskazania są analizowane indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.

Co należy zabrać wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe - potwierdzone przez Wojewódzki Oddział NFZ;
  • dowód tożsamości;
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku;
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.

Szczegółowe informacje dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego znaleźć można na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ i Ministerstwa Zdrowia.


Zródła:
Ministerstwo Zdrowia- www.mz.gov.pl
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.