Wyjaśnienie

W dniu 4 stycznia dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym i udostępniony na stronie internetowej www.busko.pl. W wyniku problemów technicznych zamieszczona wersja nieznacznie różni się od wersji poddanej do opiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Różnice nie dotyczą treści merytorycznej opracowania, a jedynie graficznego sposobu przedstawienia planu działań. W wersji konsultowanej opis działań zawarty jest w rozdziale 8, natomiast w wersji aktualnej znajduje się on w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik I do niniejszego opracowania. Do aktualnej wersji zostały włączone działania zgłoszone przez interesariuszy obecnych na szkoleniu w dniu 3 – 4 grudnia 2015r.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie definiuje sposobu postępowania w takich sytuacjach, jednak w zaistniałych okolicznościach przedłuża się termin konsultacji społecznych do dnia 27 stycznia 2016r.

Wersje aktualne

 

Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój

Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój"