logo

Gmina Busko-Zdrój informuje, że w dniu 25.08.2016r. Rada Miejska w Busku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX/273/2016 o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój (PGN).

Przedmiotowy Plan został opracowany przy udziale dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z
Umową dotacji nr 234/15 z dnia 21.10.2015.

W ramach przedmiotowej umowy Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości kwoty 53 996,60zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych.

PGN to dokument strategiczny, w którym zostały wyznaczone kierunki działań służące niskoemisyjnemu rozwojowi gminy w perspektywie do 2020 roku w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii (w tym odnawialnych źródeł energii) zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym, umożliwiającym beneficjentom z terenu Gminy Busko-Zdrój ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
oś. priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych
i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.

Uchwała Nr XX/273/2016 o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój (PGN).