Pomimo trudnej sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie Gmina Busko-Zdrój rozpoczęła realizację projektu pomocowego dla miasta partnerskiego Chmielnika z Obwodu Winnickiego, wdrażanego przy udziale środków z programu Polska Pomoc Rozwojowa 2014 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" złożony jest z dwóch modułów zaplanowanych na lata 2014 i 2015.

W toku realizacji są aktualnie 2 z 3 komponentów zaplanowanych na rok bieżący: staże zawodowe dla czwórki przedstawicieli Chmielnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego «Хмільникводоканал» zorganizowane przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju oraz zadanie praktyczne realizowane w kraju partnera i polegające na opracowaniu możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim. Zadanie o wartości 172 200 zł w całości sfinansowane jest z programu MSZ RP Polska Pomoc Rozwojowa.

Ostatnia część projektu zaplanowana na rok 2014 to wizyta studyjna w Chmielniku pod koniec września b.r., w czasie której odbędą się szkolenia wodociągowo-kanalizacyjne dla pracowników samorządu oraz branż związanych z gospodarką komunalną a także otwarty wykład na temat ochrony wód przygotowany z myślą o młodzieży szkolnej oraz mieszkańcach miasta.

Staże wodociągowo-kanalizacyjne

to przede wszystkim możliwość porównania jak gospodarka wodno-ściekowa działa w Chmielniku oraz w Busku, które z racji przynależności Polski do UE jest w stanie pozyskiwać znaczące wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych. To właśnie chęć przyjrzenia się tym mechanizmom przyciągnęła do Buska nie 3 jak zaplanowano, ale aż 4 osoby z Chmielnika, a wśród nich naczelnika tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągowego Volodymyra Zahikę, technologa oczyszczalni ścieków Valentyna Woytsitskyego oraz panie: laborantkę Mariję Poradiuk oraz księgową Lesię Zagikę. Od 5 maja mają oni okazję zapoznać się z pracą poszczególnych działów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zarówno w zakresie administracyjnym jak i praktycznym jego działalności.

- „Pobieranie próbek do analizy, diagnostyka laboratoryjna, udział w nadzorowaniu procesów zachodzących na oczyszczalni ścieków czy diagnozowanie awarii urządzeń to tylko cześć zadań praktycznych jakie przygotowaliśmy dla naszych gości" – mówi Anita Plesner, opiekun grupy, na co dzień kierownik oczyszczalni ścieków dla miasta Busko-Zdrój - „będą także wizyty we wszystkich obiektach należących do MPGK oraz w samej spółce a także wycieczki do zakładów komunalnych w pobliskich miejscowościach".

Na pytanie o zainteresowanie stażami odpowiada z uśmiechem – „Na początku bardzo stresowałam się tą praktyką, ponieważ jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, w dodatku bariera językowa... na szczęście okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Zarówno grupa jak i tłumaczka zaangażowana do pomocy w przeprowadzeniu staży to ludzie z dużą wiedzą merytoryczną, w dodatku bardzo sympatyczni, zgrani, zadają mnóstwo pytań i wszystko ich interesuje (...)"

Staże wodociągowo-kanalizacyjne zaplanowane są na 4 tygodnie i potrwają do 30.05.2014 r.

Opracowanie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim na Ukrainie, tak oficjalnie nazwano zadanie, z którym zmierzy się firma „Conseko-Safege" S.A. z Krakowa, wyłoniona do jego realizacji w drodze przetargu nieograniczonego.

- „To co innych odstraszało nas przyciągnęło" – powiedziała prezes firmy, Dominika Poprawska-Brudziana podpisując 6 maja 2014 r. umowę z Gminą Busko-Zdrój.

Rodziły się bowiem obawy, że sytuacja na Ukrainie całkowicie pokrzyżuje plany związane z koniecznością wykonania niektórych prac na terenie Chmielnika.

Zadanie, podobnie jak cały projekt podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym (rok 2014) wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia i zinwentaryzowania dokumentacji posiadanej przez Miasto Chmielnik oraz porównania ze standardami UE i wskazania brakujących pozycji, które należy uzupełnić biorąc pod uwagę bieżące procedury przy aplikowaniu o unijne środki finansowe. W drugim etapie (2015 r.) zaproponuje konieczną modernizację oraz możliwości rozbudowy tamtejszej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z określeniem jej zasięgu i najkorzystniejszego wariantu.

Warto przy okazji wspomnieć, że Chmielnik, podobnie jak Busko-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym. Niestety stan gospodarki wodno-ściekowej różni się w tych miejscowościach drastycznie - spośród 28,5 tys. mieszkańców Chmielnika do wodociągu wciąż nie ma dostępu aż 10 tys. osób a z kanalizacji korzysta tylko 1/3 społeczności. Działania w zakresie pobudzania samorządu do wzmożonego zainteresowania tą problematyką wydają się więc być solidnie uzasadnione.