5-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Chmielnika gościła w Busku-Zdroju w dniach od 14 do 18 września 2014 r. Głównym celem wizyty było uruchomienie ostatniego działania w ramach projektu „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE"

W ramach w/w działania grupa szkoleniowa z Buska-Zdroju przeprowadziła 2-dniowe seminaria dla wyselekcjonowanych przedstawicieli chmielnickiej administracji i wodociągów. Dominującą tematyką instruktażu było wdrażanie najważniejszych unijnych aktów prawnych ukierunkowanych na ochronę środowiska wodnego, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG nakładających na kraje Wspólnoty określone obowiązki w wyznaczonej perspektywie czasowej.

Podczas szkolenia Chmielniczanie mieli okazję zapoznać się z drogą, jaką przeszła Polska na przykładzie Gminy Busko-Zdrój począwszy od przystąpienia do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, poprzez gromadzenie dokumentacji hydrotechnicznej, budowlanej i koncepcyjnej do wniosku na dofinansowanie zewnętrzne aż po realizację inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej.

Kolejnym elementem wizyty był wykład na temat konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi a także zagrożeń związanych z niekontrolowanym zrzutem nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Miał on na celu przygotowanie partnerującej w projekcie Chmielnickiej Szkoły Ogólnokształcącej Nr 1 do przeprowadzenia otwartej lekcji ekologii dla lokalnej społeczności. Gmina Busko-Zdrój przekazała na ten cel także pomoce naukowe – symulator obiegu wody w przyrodzie oraz zestaw uczniowski do oczyszczania wody i ścieków a w ciągu najbliższego miesiąca zobowiązała się do wyprodukowania filmu dydaktycznego, który będzie stanowił uzupełnienie pozostałych elementów.

Zwieńczeniem wizyty studyjnej było robocze spotkanie pomiędzy partnerami projektu, przy udziale firmy Conseko Safege S.A. z Krakowa, która przygotowuje opracowanie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Chmielnika. Inżynierowie zrelacjonowali swój pobyt na Ukrainie a także przedstawili diagnozę stanu technicznego tamtejszej infrastruktury. Dyskutowano m.in. o najpilniejszych potrzebach miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej a także o możliwościach pozyskania na ten cel funduszy zewnętrznych. Przebieg spotkania monitorowany był przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, które w ponad 80% dofinansowuje realizację projektu.