Bardzo intensywnie przebiegała wizyta polskich inżynierów z firmy Conseko-Safege S.A. z Krakowa, działających na zlecenie Gminy Busko-Zdrój, w ramach zadania, którego celem jest opracowanie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie miasta Chmielnik w obwodzie Winnickim na Ukrainie.

Szczegółowy program wizyty zakładał spotkania z władzami miasta i przedstawicielami Przedsiebiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Chmielnikwodokanał" a także zebranie informacji i wykonanie szeregu pomiarów koniecznych do wykonania modelu sieci wodociągowej.

Jednym z priorytetów była szczegółowa wizja lokalna na obszarze, gdzie planowana jest budowa nowej sieci kanalizacyjnej. Jej przebieg wiązał się z inwentaryzacją studni włączeniowych na sieci istniejącej, zebranie danych na temat pompowni i hydroforni, pomiary ciśnienia w wyznaczonych punktach w sekwencji kilkugodzinnych odstępów a także zaplanowanie szczegółowego przebiegu kanałów i lokalizacji przepompowni ścieków.

Konieczne okazało się także uszczegółowienie na mapach przebiegu istniejącej sieci wodociągowej, lokalizacji armatury i wskazanie odcinków sieci o największej awaryjności.

Jednym z kluczowych zadań były oględziny oczyszczalni ścieków, omówienie problemów eksploatacyjnych, związanych z pogorszeniem jakości ścieków surowych oraz szczegółowe pomiary gabarytów obiektów części biologicznej.

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie, w czasie którego podsumowano wszystkie przeprowadzone prace oraz ustalono kierunki działań modernizacyjnych i priorytety mające na celu poprawę efektywności procesu oczyszczania ścieków zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie.

Zadanie realizowane przez firmę Conseko-Safege S.A. jest kluczowym i najbardziej kosztownym działaniem projektu. Jego celem jest stworzenie dokumentu koncepcyjnego, który w przyszłości znacznie odciąży budżet wykonania modernizacji sieci wodociągowej i ułatwi drogę do pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycje w gospodarce komunalnej.

WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE
WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE WIZYTA ROBOCZA NA UKRAINIE