Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

19 października 2015 r. Gmina Busko-Zdrój zakończyła oficjalnie realizację 2-letniego projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE”. Poniższe zestawienie jest przeglądem działań, które zostały przeprowadzone w toku jego realizacji.

zakonczenie 1

Opracowanie możliwości modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie

Zadanie zostało wykonane w okresie pomiędzy majem 2014 r. a lipcem 2015 r., przez zespół inżynierów-projektantów firmy „Conseko-Safege" S.A. z Krakowa pod kierownictwem p. Edyty Drogi.
Jego realizacja obejmowała:

  • Wykonanie inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych pod kątem ich stanu, remontów i możliwości wykorzystania do dalszej rozbudowy.
  • Zgromadzenie materiału wyjściowego do koncepcji modernizacji i rozbudowy (mapy, plany techniczne, pozwolenia, operaty, decyzje środowiskowe itd.)
  • Wykonanie pomiarów technicznych oraz laboratoryjnych na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  • Stworzenie dokumentów koncepcyjnych, w tym wykonanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej (Epanet 2.0) oraz opracowanie katalogu rozwiązań technicznych.

Całkowita wartość zadania: 172 190,00 PLN

zakonczenie 2Zakończenie projektu

 

Miesięczne staże zawodowe dla ukraińskich przedstawicieli sektora wodociągowo-kanalizacyjnego przeprowadzone w obiektach i przy współpracy MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju w maju 2014 r.

Wśród najważniejszych zagadnień zrealizowanych podczas szkoleń było pokazanie jakim przekształceniom uległo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w toku transformacji ustrojowej oraz po akcesji Polski do UE a także aktualne procesy zarządzania inwestycjami i obsługą klientów oraz szczegółowa analiza ekonomiczna.

Uzupełnieniem teorii była część praktyczna, odbywająca się głównie w obiektach należących do Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Siesławicach ale także podczas licznych wizyt do zakładów gospodarki komunalnej w ościennych miejscowościach. Były to m.in. Zakład Komunalny w Chmielniku, do którego należy ujęcie wody powierzchniowej w Zreczu zapewniające wodę pitną dla Buska-Zdroju, Zakład Komunalny w miejscowości Sitkówka-Nowiny czy Wodociągi Kieleckie.

Zakres prac zaproponowany uczestnikom praktyk to przede wszystkim udział w nadzorowaniu i kontrolowaniu procesów technologicznych oczyszczalni ścieków, diagnostyka techniczna i udział w usuwaniu awarii urządzeń, prowadzenie dokumentacji, diagnostyka laboratoryjna a dodatkowo gospodarowanie osadami i sposoby ich wtórnego wykorzystania.

Osobą odpowiedzialną za program i przebieg staży była p. Anita Plesner, kierownik oczyszczalni ścieków w Siesławicach.

Zakończenie projektu zakonczenie 5

Wizyty szkoleniowe dla szerokiej grupy przedstawicieli samorządu oraz pracowników sektora wodociągowo-kanalizacyjnego wraz z przykładami dobrych praktyk w obrębie referowanych zagadnień.

Szkolenie w zakresie wdrażania w krajach kandydujących i członkowskich UE Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Szkolenie przeprowadzono w Busku-Zdroju w dniach 15-17 września 2014 r. oraz w Chmielniku na Ukrainie w dniach 25-26 września 2014 r.

W trakcie 6 spotkań panelowych poruszono m.in. zagadnienia dotyczące obowiązków samorządów wynikających z wymienionych wyżej przepisów oraz procedur wdrożonych na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych (m.in. wyznaczania sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji, gromadzenie pozwoleń, dokumentacji koncepcyjnej, projektowej itp.)
Były one uzupełnione wizytami w obiektach związanych z zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową gminy Busko-Zdrój (m.in. oczyszczalnia ścieków w Siesławicach, ujęcie wody powierzchniowej w Zreczu, kopalnia wody siarkowej w Busku-Zdroju firmy Hydrogeotechnika).

Głównymi ekspertami referującymi powyższe zagadnienia byli p. Mirosław Wieczorek, członek Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta i gminy Busko-Zdrój" występujący w randze MAO – uprawnionego Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu oraz Krzysztof Kryczka, prezes MPGK Sp. z o.o.

Szkolenie dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej oraz konstruowania wniosków o dofinansowanie metodą projektu.

Pierwsza część szkolenia przeprowadzona została w Busku-Zdroju w dniach 20-24 kwietnia 2015 r., kolejna – warsztatowa, w dniach 7-11 września 2015 r. w Chmielniku na Ukrainie.

Uczestnicy spotkań mieli okazję poznać mechanizmy finansowe Unii Europejskiej na inwestycje w przestrzeni publicznej zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i po włączeniu kraju kandydującego do struktur europejskich na przykładzie miasta i gminy Busko-Zdrój. Tę część referowała dla nich p. Anna Janas, naczelnik Wydziału Rozwoju Strategicznego i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

W części praktycznej beneficjenci mogli poznać praktyczne wskazówki na temat tworzenia wniosków projektowych od sformułowania celu aż do jego osiągnięcia. Prześledzili logikę projektu w zakresie układu działań, zasad tworzenia harmonogramu i budżetu, projektowania efektów i wskaźników oraz ewaluacji i monitoringu. Mieli także okazję zapoznać się z generatorem wniosku projektowego programu Polskiej Pomocy Rozwojowej, który został omówiony przez koordynatora projektu, p. Annę Makowską.

 Zakończenie projektu Zakończenie projektu

Zakończenie projektuZakończenie projektu

Akcja edukacyjna pn. „Konieczność oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi a także epidemiologiczne i ekologiczne zagrożenia związane z niekontrolowanym zrzutem nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi".

Przygotowaniem do przeprowadzenia akcji edukacyjnej był wykład p. Rafała Rysia, inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG w Busku-Zdroju w dniu 16 września 2014 r., na bazie którego opracowano scenariusz do filmu dydaktycznego pn. „Gospodarowanie i ochrona wód w Gminie Busko-Zdrój", wyprodukowanego przez zespół filmowy Studia Inigo w Krakowie pod kierownictwem p. Magdaleny Boniowskiej.

Podobny wykład, wraz z emisją wspomnianego filmu przeprowadzono na Ukrainie dla uczniów chmielnickich szkół w dniu 20 listopada 2014 r. Był on uzupełniony otwartą lekcją chemii, w trakcie której wykonano analizę lokalnej wody i ścieków przy użyciu metod stosowanych w laboratoriach Oczyszczalni Ścieków oraz działających przy Stacjach Uzdatniania Wody.

W ramach projektu chmielniccy uczniowie otrzymali od strony polskiej pomoce dydaktyczne w postaci symulatora obiegu wody w przyrodzie i uczniowskiego zestawu do oczyszczania ścieków.

Realizatorem zadania ze strony ukraińskiej była p. Olga Kulinicz, nauczyciel biologii i ekologii w Ogólnokształcącej Szkole I-III stopnia, Gimnazjum Nr 1 w Chmielniku.

Zakończenie projektuZakończenie projektu

Zespół realizujący projekt na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój serdecznie dziękuje pracownikom MPGK Sp. z o. o., Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, „Uzdrowiska Busko-Zdrój" S.A., nauczycielom i uczniom Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju oraz wszystkim osobom, które nieodpłatnie i bezinteresownie włączyły się w realizację niniejszego projektu.

Zespół realizujący projekt

 

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013