Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Zrealizowane inwestycje

Tytuł inwestycji:

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój

Cel

Podjęte działania przyczyniły się do przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2 i redukcji emisji substancji szkodliwych a także do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej oraz zwiększenia atrakcyjności ekologicznej regionu.

Zakres robót

Zakres prac obejmował dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 276 mikroinstalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub na gruntach. Łączna moc instalacji dla zrealizowanej części projektu wynosi 980,40 kWp. Prace montażowe trwały od wiosny 2019 r. i zostały wykonane zarówno w Busku-Zdroju jak i w sołectwach: Baranów, Bilczów, Bronina, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Gadawa, Galów, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Mikułowice, Młyny, Nowa Wieś, Nowy Folwark, Oleszki, Olganów, Owczary, Pęczelice, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Słabkowice, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Żerniki Górne.

Inwestycja realizowana była wieloetapowo. W pierwszej kolejności wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, a następnie wykonano kompleksową renowację jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz zatok parkingowych. W ostatnim etapie zadania odtworzono zieleń w pasie drogowym a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła ponad 2 mln złotych.

Remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju Remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju Remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju

Do użytku oddano odcinek drogi Żerniki Górne – Zakupniki, wyremontowany w ramach funduszy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Droga została zniszczona przez nawalne deszcze w latach 2016-2017.

Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach

W ramach prac poszerzono koronę drogi, wykarczowano krzewy oraz odwodniono pas drogowy. Wykonano również przepusty, wyczyszczono rowy, utwardzono pobocza oraz zjazdy. Sama konstrukcja jezdni została przebudowana technologią głębokiego recyklingu. Aktualnie posiada podbudowę z kruszywa oraz 2 warstw nawierzchni bitumicznej.

Zakończono budowę ulicy na osiedlu Sikorskiego, która docelowo połączy ul. Kazimierza Wielkiego z ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Busku- Zdroju a samo osiedle skomunikuje z siecią dróg gminnych.

Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego

Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego

W ramach dwuetapowego zadania wybudowana została nowa ulica, chodniki oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Wzdłuż nich postawiono nowoczesne i energooszczędne latarnie, dzięki którym jest teraz zdecydowanie bezpieczniej. Dodatkowo wykonano odwodnienie pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz renowację części istniejącego kanału deszczowego. Przebudowane zostały 3 skrzyżowania nowopowstałej ulicy z ulicami: Wyszyńskiego, Wiosenną oraz Kazimierza Wielkiego. Na skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego został wyznaczony pas prawoskrętu. Przy skrzyżowaniu z ul. Wiosenną powstało wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściem dla pieszych, a przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego wykonano przejście z azylem dla pieszych. Wykonano również zjazdy indywidualne.

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Zakres robót:

Zakres robót obejmował:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ścian fundamentowych;
 • izolacja termiczna stropodachu;
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie opaski przy budynku;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

 Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Zakres robót:

 • ocieplenie ściany zewnętrznej dobudówek wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie dachu budynku głównego;
 • docieplenie stropodachu;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • renowacja drzwi zewnętrznych w budynku głównym;
 • wykonanie opaski z kostki;
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 • renowacja ścian zewnętrznych budynku głównego;
 • remont dachu budynku głównego (oczyszczenie z istniejących łuszczących się powłok malarskich + malowanie blachy);
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • renowacja poręczy barierek itp.;
 • renowacja wejścia z lastryka ;
 • regulacja instalacji c.o.;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

PARK TZW. ,,MAŁPI GAJ” – część rewitalizacyjna

Tytuł inwestycji:

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”  Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały urządzone tereny zielone na terenie parku tzw „Małpi Gaj” zlokalizowany w rejonie ulicy Rokosza i ulicy Uzdrowiskowej w Busku-Zdroju o powierzchni łącznej 52 317,00 m2 tj. 5,2317 ha.

Zakres robót

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie ciągów komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”;
 • wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej,
 • wykonanie pomostu w formie ciągu komunikacji pieszej o nawierzchni z deski betonowej;
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej bezfazowej;
 • wykonanie wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych oraz opraw oświetlenia parkowego wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego z montażem szafy sterującej i przebudową istniejącego złącza;
 • wykonanie utwardzenia terenu pod siłownię zewnętrzną o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy styropianem ekstrudowanym o gr. 16 cm;
 • docieplenie stropodachu części po byłej szkole styropapą o gr. 26 cm;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm;
 • wymiana rynien i rur spustowych na nowe;
 • demontaż krat;
 • renowacja poręczy , barierek, balustrad schodów wejściowych i pochylni;
 • renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych- likwidacja lastriko - ułożenie kostki betonowej;
 • renowacja okładziny z płytek (100% spoinowanie);
 • remont kominów poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej)

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian styropianem grubości 17 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • docieplenie stropodachu od zewnątrz warstwą styropapy o grubości 24 cm;
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej oraz zamurowanie części otworów okiennych ze względu na ich duże powierzchnie;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie opaski przy budynku;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Zbludowicach

Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Zbludowicach

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o gr. 10 cm;
 • ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi o gr. 12 cm;
 • montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach;
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej;
 • montaż nowych krat okiennych w części okien;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • montaż nowych rynien i rur spustowych;
 • wymianę instalacji odgromowej;
 • wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych na oprawy typu LED wraz z wymianą przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw;
 • wymianę instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.