Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmuja działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców w środowisku likalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.
Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.

zdjęcie przedstawia plakat dot. Konkursu dotacyjnego na inicjatywy integracyjne w społecznościach lokalnych

 

 

 

 

 

 

W ramach konkursu wspierane są:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023
składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do  24 marca
zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023
rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok.

Do 28 kwietnia
ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Link do wniosku ➡️ https://wnioski.batory.org.pl/

Szczegółowe informacje