Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

loga cyfrowa gmina

Gmina Busko-Zdrój planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR", który umożliwia m.in. przekazanie dzieciom uczącym się w szkole podstawowej lub średniej i jednocześnie pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPGR, sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 04.11.2021r (czwartek) do godz. 15.00 złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Busko-Zdrój w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka które:

  1. zamieszkuje miejscowość/gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osób które pracowały w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości/gminie objętej PPGR.
  3. nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

  1. złożenie oświadczenia przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej.
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Busko-Zdrój
  4. dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS,RP-7, legitymacja ubezpieczeniowa).

Weryfikacja oświadczeń będzie odbywać się na podstawie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR

Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) sprzęt komputerowy pozostaje własnością Gminy. Pracownicy urzędu będą weryfikować przez ten okres czy sprzęt jest w dyspozycji mieszkańców.

Więcej informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój pokój 44 tel. 41 370 52 69 lub stronie projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Druki do pobrania i wypełnienia:

Wskazanie sprzętu

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie pełnoletniego ucznia

Zgoda na przetwarzanie PPGR

Oświadczenie o zamieszkaniu